domek mazury

Regulamin

Regulamin

§1 Przedmiot regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie domu i jest integralną częścią umowy.
2. Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej lub online) oraz zapłaty zadatku lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę).
3. Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie rachunku drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gościa.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości domu.
5. Regulamin dostępny jest  na stronie http://www.villa-plaza.pl.

§2 Doba hotelowa, Rezerwacja
1. Dom wynajmowany jest na minimum 4 doby. Pobyt rozpoczyna się od godz. 16 i kończy się do godz. 10.00.
2. Z domu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
3. Rezerwacja domu dokonywana jest w następujący sposób:
a. po złożeniu oferty przez Gościa, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesyłanym najemcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
b. w terminie 3 dni od otrzymania rezerwacji wstępnej Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji,
c. za skrócenie przez Gościa zakupionego pobytu Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
4. Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego.
5. Wynajmujący zastrzega prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
6. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu domu, jego pracowników czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie domu.
8. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 30  dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji . W przypadku anulownia lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 procent opłaty za cały pobyt.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z DOMU
1. Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować domu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.
2. Na terenie domu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-07.00.
3. W domu nie mogą przebywać osoby trzecie nie posiadające wypełnionych kart meldunkowych i nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w domu, mienie domu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych. Zabrania się  samowolnego uruchamiania instalacji c.o. Zabronione jest również  korzystanie z grilla na tarasie oraz palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym  pod rygorem kary administracyjnej.
5. Przy każdorazowym opuszczaniu domu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć dom na klucz.
6. Zwierzęta w domu są akceptowane, bez opłaty.
7. Zabronione jest palenie papierosów w domu.
8. Parking przed domem jest niestrzeżony oraz bezpłatny dla Gości.
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
10. Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku domu.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w domu, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
2. Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu domu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
3. Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości
4. Przedmioty pozostawione przez Gościa w domu (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany w karcie meldunkowej (bez wskazania wartości - ubezpieczenia). Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa.

§5 OPŁATY DODATKOWE
1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):
a) ponadnormatywne sprzątanie: 300 zł
b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gościom, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 20 zł/mały, 40 zł/kąpielowy
e) zniszczenie/kradzież naczyń: 10 zł/szklanka, 10 zł/kubek, 20zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
f) zalanie sofy/łóżka: 150 zł
g) zniszczenie krzesła: 150-300 zł
h) czyszczenie ścian/malowanie - 25 zł/m2
i) wymiana okna - 1500 zł
j) naprawa kabiny prysznicowej - 1500 zł
k) pozostałe zniszczenia - zgodnie z kosztami naprawy
l) wykorzystanie wizerunku domu - 500 zł
2. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rezerwacja domu przez Gościa świadczy o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie rachunku drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gościa.
2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez własciciela  domu Villa Platinum dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w domu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
3. Gość nie może dokonywać zmian w domu i jego wyposażeniu.

Stan na dzień 1.01.2024 r.